Course curriculum

 • 1

  2. Diferente Modelo di empresa

  • 2.1 Ophetivo

  • 2.2 Negoshi informal vs negoshi formal

  • 2.3 Tiponan di empresa formal

  • 2.4 Kooperativa

  • 2.5 Ehersisio

 • 2

  3. Kooperativa

  • 3.1 Ophetivo

  • 3.2 Akshon kolektivo

  • 3.3 Definishon di kooperativa

  • 3.4 Balornan i prinsipionan di kooperativa

  • 3.5 Karakterístikanan

  • 3.6 Tiponan di kooperativa i nan servisio

  • 3.7 Historia di kooperativa

  • 3.8 Historia di kooperativa na Kòrsou

  • 3.9 Ehersisio

 • 3

  4. Struktura

  • 4.1 Ophetivo

  • 4.2 Diferente forma di negoshi

  • 4.3 Struktura di organisashon

  • 4.4 Struktura di gobernansa

  • 4.5 Relashon entre e diferente órganonan

  • 4.6 Ehersisio

 • 4

  5. Kooperativa den práktika

  • 5.1 Ophetivo

  • 5.2 Algun sifra

  • 5.3 Edifikando un mihó mundu

  • 5.4 E panorama kooperativo na Hulanda

 • 5

  6. Ekonomia Sosial i Solidario

  • 6.1 Ophetivo

  • 6.2 Ekonomia i distribushon di rikesa

  • 6.3 Ekonomia Sosial Solidario

  • 6.4 Metanan pa Desaroyo Sostenibel

  • 6.5 Ekonomia Sosial Solidario den tempu di krisis

  • 6.6 Ehersisio

 • 6

  7. Pasonan pa lanta un kooperativa

  • 7.1 Ophetivo

  • 7.2 Fasetanan

  • 7.3 Sosten di Fekoskan

  • 7.4 Ehersisio

 • 7

  Siguiente pasonan

  • Kurso: How to Start a Cooperative

 • 8

  Rekursonan Adishonal

  • Rekursonan Adishonal

Do you want to know more about the cooperative business model?